Rekisteriseloste

KÄYTTÖEHDOT

1 Yleistä

Tämä sopimus sisältää Rantapallo Oy:n ylläpitämien Rantapallo.fi ja Pallontallaajat.net -palveluiden (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Palvelu voi käsittää verkkojulkaisuja, verkkoyhteisöjä, sähköpostipalveluja, majoituskohteiden ja muiden palveluiden tarjonta- ja saatavuustietoa välittäviä palveluja ja muita vastaavia palveluja samoin kuin linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille ja muihin palveluihin.

2 Sopijapuolet

Tätä sopimusta sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua.

3 Määritelmät

”Aineisto” tarkoittaa Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

”Asiakas” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

”Järjestelmä” tarkoittaa laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Palveluntarjoaja ylläpitää Palveluita.

”Kohde” tarkoittaa Palvelussa markkinoitavaa Kumppanin palvelua, kuten matkanjärjestys-, majoitus-, lento-, autonvuokraus- tai risteilypalvelua tai niiden yhdistelmää.

”Kumppani” tarkoittaa Palveluntarjoajan sopimuskumppania, joka markkinoi palveluitaan, ml. Kohteita, Palvelun kautta.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa Rantapallo Oy:tä ja sen konserniyhtiöitä.

4 Sopimuksen voimaantulo

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja Palveluita käyttämällä. Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytön osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun painiketta painamalla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

5 Sopijapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

5.1 Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.1.1 Asiakkaan oikeudet

5.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Asiakkaalla voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä tai erillistä sopimista kolmansien osapuolten, kuten Kumppanien, kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Asiakas voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Asiakas sitoutuu palauttamaan tai hävittämään kaiken Palveluntarjoajalta saamansa Aineiston sopimussuhteen päättyessä siten kuin Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovitaan.

5.1.1.2 Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

5.1.1.3 Asiakkaan oikeus rekisteröityä

Ainostaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Asiakkaaksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin Palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan (huoltajan) suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

5.1.1.4 Asiakkaan reklamointioikeus

Asiakkaalla on oikeus vedota Palvelun virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt virhe havaita. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai [email protected]. Kaikki Kohteita koskevat reklamaatiot tulee osoittaa Kumppanille.

5.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

5.1.2.1 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille, eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

5.1.2.2 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan taikka edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

5.1.2.3 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

5.1.2.4 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan. Asiakas vastaa toimintaansa liittyvä lainsäädännön, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta valmismatkalaki (1079/1994) ja kuluttajansuojalaki (38/1978), noudattamisesta.

Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

5.1.2.5 Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

5.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.2.1 Palveluntarjoajan oikeudet

5.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

5.2.1.2 Maksullisiin palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

5.2.1.3 Asiakkaan tunnusten muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Asiakkaan Palvelusta saamaa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä, ovat lain tai hyvän tavan vastaisia (esim. loukkaavuuden tai mainosluonteensa johdosta) taikka mikäli muuttaminen on tarpeen tietoturvatoimenpiteiden hoitamiseksi.

5.2.1.4 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä.

5.2.1.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan, ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

5.2.2 Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

5.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun taikka Palvelun kautta saavutettavien palveluiden virheettömyyttä tai toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa Kohteista tai niistä esitetyistä tiedoista.

5.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava: Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

5.2.2.3 Vastuu Kohteista ja muista Palvelussa esitetyistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelussa markkinoiduista Kohteista, niiden saatavuudesta taikka muutoin Palvelun kautta saatavilla olevista virheellisistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista taikka näistä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu Kohteista, niistä annetuista tiedoista ja sopimusehdoista on yksin Kumppanilla.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen, ml. Kumppanien, verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei ole valmismatkalaissa (1079/1994) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä, vaan tarjoaa Palvelun välityksellä ainoastaan markkinapaikan Kohteiden tarjoamista varten.

5.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

5.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.2.2.6 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

6 Mainokset ja ilmoitukset

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Palveluntarjoajan viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Palveluntarjoajan vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

 

7 Palvelun hinnat ja maksaminen

Asiakas voi tämän sopimuksen hyväksyttyään korvauksetta valita käytettäväkseen haluamiensa Palveluiden maksuttomat osat. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin Palveluihin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten Palvelujen osalta Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle mahdollisen liittymismaksun sekä Palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken.

Hinnastojen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle tai Palveluun liittyvällä www-sivulla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluontoisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

8 Tietosuoja

8.1 Tietojen käsittely

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan tietoja kerättäessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Asiakas saa palvelukohtaisista rekisteriselosteista ja osoitteesta: http://www.almamedia.fi/tietosuoja

8.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin palvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mikäli Asiakas on tähän erikseen luvan antanut.

8.1.3 Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat antaa mahdollisuuden internet-sivujen ylläpitäjälle tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan Palvelun sisältöä. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan.

8.2 Asiakkaan oikeudet

8.2.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9 Oikeudet Aineistoon

9.1 Palveluntarjoajan tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

9.2 Asiakkaan lähettämä Aineisto

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa (mm. mainosaineisto) pidempään kuin 15 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen Palveluntarjoajalla on oikeus tuhota Asiakkaan toimittama Aineisto.

9.3 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä Palveluntarjoajan ja/tai kolmansien osapuolten julkaisemissa sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa ja/tai muissa sähköisissä viestimissä. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Aineistoa harkintansa mukaan.

10 Ylivoimainen este

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä internet-sivuillaan.

11 Sopimuksen purku

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

12 Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

13 Sopimuksen muutokset

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset käyttämällä Palvelua.

14 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu.

15 Alueellinen rajaus

Maksulliset Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua tämän sopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

16 Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/) otettuaan ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan (http://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

 

Rekisteriseloste

Tällä sivulla on henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen lisäksi lisätietoa Pallontallaajat.net:n tietosuojasta.

Rekisteriseloste 31.3.2005

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Pallontallaajat.net:n asiakas- / käyttäjärekisteri.

Rekisterinpitäjä

Rantapallo Oy
Y: 2297415-6
Alvar Aallon katu 3C

00100 Helsinki

Rekisteriasioissa, ota yhteyttä

[email protected]

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt käyttäjäksi Pallontallaajat.net:in keskusteluyhteisöön tai osallistunut sivustolla järjestettävään kilpailuun.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Pallontallaajat.net:iin rekisteröityneiden käyttäjien asetusten ylläpito sekä sivustolla järjestettäviin kilpailujen hallinnointi.

Tietoja voidaan käyttää Pallontallaajat.net:n toiminnan kehittämiseen liittyviin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Pallontallaajat.net:n sekä yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, mikäli käyttäjä on antanut tähän erikseen luvan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Keskustelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimimerkki
– Sähköpostiosoite
– ICQ, AIM, MSN Messenger sekä Yahoo Messenger -yhteystiedot (vapaaehtoisia)
– Paikkakunta (vapaaehtoinen)
– Kotisivujen osoite (vapaaehtoinen)
– Ammatti (vapaaehtoinen)
– Harrastukset (vapaaehtoinen)

– Sukupuoli (vapaaehtoinen)
– Syntymäaika (vapaaehtoinen)
– Käyttäjän oma vapaamuotoinen allekirjoitusteksti (vapaaehtoinen)
– Käyttäjän keskusteluun kirjoittamien viestien lukumäärä (automaattinen)
– Rekisteröitymispäivämäärä (automaattinen)

Sivustolla järjestettävissä kilpailuissa kerätään osallistujilta lisäksi seuraavia tietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Osoite
– Puhelinnumero

Pallontallaajat.net ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ns. arkaluonteisia tietoja. (Henkilötietolaki 3. luku).

Tietojen luovutus

Käyttäjän julkisiksi antamat tiedot ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä keskustelun käyttäjälistassa. Käyttäjän yhteystietoja voidaan luovuttaa myös Pallontallaajat.net:n yhteistyökumppaneille suoramainontaa varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän erikseen luvan.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät tekniset apuvälineet voivat olla ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Pallontallaajat.net:n henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot. Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, peritään tietojen antamisesta hinnastonsa mukaisen korvauksen.

Rekisteröityneen tiedot hävitetään käyttäjän allekirjoitetulla kirjeellä toimittamasta pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Tiedot on suojattu siten että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät Pallontallaajat.net:n ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaisiksi tarkoitettuja tietoja. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Automaattisesti kerättävät logitiedot yms.

Palvelinloki

Näiden lisäksi Pallontallaajat.net kerää tietoja palvelun käytöstä palvelinlokien avulla. WWW-palvelimen käytöstä tallettuu normaalia WWW-palvelinlokiin tietoa seuraavasti:

 • Käyttäjän koneen IP-osoite
 • Käyttäjän käyttämä välityspalvelin (proxy)
 • Käyttäjän selaimen versio, kielimääritykset, pakkaustavat, http-versio, tunnistetut tietotyypit
 • Käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä
 • Tieto siitä, mistä kohteeseen on tultu (ns. referer-tieto)
 • Käynnin ajankohta
 • Ladatut tiedostot

Näitä tietoja kerätään, jotta saamme käytöstä tilastotietoja palvelun tekniikan ja sisällön kehittämiseksi. Voimme myös julkaista tilastotietoja Pallontallaajat.net:n käytöstä, kuitenkin siten että käyttäjien koneiden IP-osoitteet ja muut käyttäjän yksilöivät tiedot pysyvät salassa. Lokitiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta ei käyttäjää itseään, niistä syntynyt rekisteri ei siis ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä Pallontallaajat.net:ä antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Sms-palveluiden lokitiedot

Osana sms-palveluja Pallontallaajat.net voi tallentaa tietoja käytetyistä hakusanoista sekä käyttäjien gsm-numeroista. Nämä tiedot talletetaan siksi, että mahdollisissa vika- tai häiriköintitapauksissa voidaan selvittää mitä palveluja, mistä nurmerosta milloinkin ollaan tilattu. Tietoja voidaan kerätä myös mikäli gsm-numero on välttämätön palvelun tekniseen toteutukseen. Mikäli käyttäjä lähettää palvelun kautta viestin toiselle käyttäjälle, voi Pallontallaajat.net ilmoittaa lähettäjän numeron myös vastaanottajalle mikäli tämä on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kerättyjä gsm-numeroita ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta muille tahoille. Käyttämällä Pallontallaajat.net:n sms-palveluja antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiselle.

Yhteistyökumppaneiden mahdolliset omat erilliset rekisterit

Pallontallaajat.net ei vastaa yhteistyökumppaniensa mahdollisista asiakasrekistereistä. Näiden majoitus-, lento-, autonvuokraus-, sekä muita matkailupalveluita tarjoavien kumppaneiden mahdollisista asiakasrekistereistä voitte tiedustella ko. rekisterin ylläpitäjältä.

Lisätietoa Tietosuojasta

Tietosuojasta ja tietosuojaviranomaisista löydät lisätietoja osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 • Lähetä sähköpostitse
 • Jaa Twitterissä
 • Jaa Facebookissa
 • Jaa LinkedInissä

Kommentointi on suljettu.